Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on Ubuntu Kylin. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
kyt 602 661
handsome_feng 347 2673
Xu Jianhong 165 165
zhangheng 85 138
quankang 68 122
binghe 49 130
liupeng 27 49
kobe 20 57
Łukasz Zemczak 20 11137
Huan Peng 14 28
Stefano Dall'Agata 12 22
Jeremy Bicha 10 18870
qiu 10 12
wukaige 9 150
Harry Sheng 9 9
Shine Huang 6 11
Adrián Jiménez 6 6
Thomas Schmitt 6 6
litianzhi 6 30
wenbo607 6 25

By category

Person Bug Management Karma Total Karma
kyt 602 661
handsome_feng 347 2673
Xu Jianhong 165 165
zhangheng 85 138
quankang 68 122
binghe 49 130
liupeng 27 49
Łukasz Zemczak 20 11137
kobe 20 57
Huan Peng 14 28
Stefano Dall'Agata 12 22
Jeremy Bicha 10 18870
qiu 10 12
wukaige 9 150
Harry Sheng 9 9
Shine Huang 6 11
wenbo607 6 25
litianzhi 6 30
Thomas Schmitt 6 6
Adrián Jiménez 6 6