Mailing list subscribers for the Huawei OpenStackers team

The following people are subscribed to the team mailing list and will receive email messages sent to the list.

Dong Liu Tianran(Terence) Zhou mali
FeihuJiang Tong Yanqun smile-luobin
Gaoxiong Victor HU wangliuan
Haiyang DING Weidong Shao wangxiyuan
Kui Shi ZhangNi yinwei
Lin Ruolin Zhipeng zhang yali
Linghui Zeng chenhuayi zhi dong
Paul Yang chenying zhonghuali
Rui Chen francis.fyh zhongjun
Simon guoshi zeng

129 of 29 results