http://jiehan.org

User information

Launchpad Id:
jiehanzheng
Email:
Log in for email information.

Member since:
2009-10-25
IRC:
jiehanzheng on irc.freenode.net
jiehan on irc.freenode.net
OpenPGP keys:
3E108EA26620FD4856D2BDFF2A67D76A1E8421A8
SSH keys:
jiehan@jiehan-laptop-tpx300
Languages:
Chinese (Simplified), English
Time zone:
Asia/Shanghai (UTC+0800)
Karma:
0 Karma help

Latest memberships

Jiehan Zheng is not an active member of any Launchpad teams.