"கல் தோன்றி, மண் தோன்றாக் காலத்தே தோன்றிய தமிழ்!".

தனிச்சிறப்புடன் வளர்ந்துவரும் செம்மொழியை கணிணிக்குள் புகுத்துவோம். தமிழ் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இக்குழுவில் இணைத்து தங்களால் இயன்ற பங்களிப்பை எள்ளளவாயினும் அளியுங்கள்.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
அவினாஷ் Avinash
Created on:
2015-10-17
Languages:
Tamil
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

mail tamil-maintharkal-ta@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“தமிழ் மைந்தர்கள்” is a member of these teams: