Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on Mogan. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
Zhenguo Niu 2086 2094
Liusheng 329 433
wanghao 133 914
Tao Li 90 158
Xinran WANG 65 65
OpenStack Infra 25 5386
zhangjialong 19 21
Sean McGinnis 12 10343
Zhong Luyao 12 25
liuluyang 9 9
yici 5 15
Bhavani CR 5 19

By category

Person Bug Management Karma Total Karma
Liusheng 252 433
Zhenguo Niu 200 2094
Xinran WANG 65 65
wanghao 56 914
Tao Li 52 158
OpenStack Infra 25 5386
zhangjialong 19 21
Zhong Luyao 12 25
Sean McGinnis 12 10343
liuluyang 9 9
yici 5 15
Bhavani CR 5 19
Person Specification Tracking Karma Total Karma
Zhenguo Niu 1886 2094
wanghao 77 914
Liusheng 77 433
Tao Li 38 158