Here you can see the people who have earned the most Launchpad karma while working on python-aodhclient. (What is karma?)

Overall

Person Project Karma Total Karma
Nguyen Hai 7 2031
Julien Danjou 2 33
Christopher Brown 1 20

By category

Person Bug Management Karma Total Karma
Nguyen Hai 7 2031
Julien Danjou 2 33
Christopher Brown 1 20
Sean Dague 0 46
Doug Hellmann 0 309
OpenStack Infra 0 3134
Brian Curtin 0 2
Lianhao Lu 0 7
Davanum Srinivas (DIMS) 0 16
gordon chung 0 250
ZhiQiang Fan 0 0
Liusheng 0 55
Zi Lian Ji 0 0
Wenyan Zhang 0 6
sonu 0 40
Yurii Prokulevych 0 99
Zhenyu Zheng 0 1844
Xia Linjuan 0 0
liyuanzhen 0 0
Yongchao Xie 0 0