હું સોફ્ટવેર રચિયતા છું અને મને નવું-નવું કરવું ખુબ જ ગમે છે. મારા આવા પ્રયત્નો માં હું સતત રચ્યો રહું છું. હું દ્રુપલ રચિયતા તરીકે કામ કરું છું. દ્રુપલ એક મુક્ત ઉત્પાદન છે અને માટે જ મેં, મારા જેવા ઘણા બધા દ્રુપલ રચિયતા ને પુરતી દિશા મળી રહે એ હેતુ સાથે http://drupaldeveloper.in નામનું જાળી સ્થાન બનાવ્યું છે.

I am a software developer and I like to develop things and I keep my self engaged in development. I am working as a Drupal developer. Drupal is an Open Source CMS and to help many other Drupal developers, I've published http:/drupaldeveloper.in website.

User information

Launchpad Id:
bhavinjoshi19
Email:
Log in for email information.

Member since:
2008-03-12
Languages:
Gujarati, Hindi
Time zone:
Asia/Calcutta (UTC+0530)
Karma:
0 Karma help
Social accounts:

Latest memberships

ભાવિન જોષી (Bhavin Joshi) is not an active member of any Launchpad teams.