Team to deal with Croatian translation and localization of OpenERP.

OPĆI IZRAZI ZA STANDARDIZACIJU

English Croatian
------- --------
add dodaj
available dostupan, dostupno
button gumb
cancel odustani, poništeno
close zatvori
configuration postavke
confirm potvrdi
create stvori
customise podesi
database baza podataka
default predefiniran
delete izbriši
done gotovo
draft nacrt
drop izbriši
duplicate dupliciraj
edit uredi
error greška, pogrešno...
export izvoz, izvezi
file datoteka
form forma, ekran, obrazac
help pomoć
implemented implementirano
import učitavanje, učitaj
insert umetni
invalid neispravno
level razina
log dnevnik
maintenance održavanje
note bilješka
record zapis
ok prihvati, u redu
open otvori
password lozinka
print ispis, ispiši
report izvještaj
remove ukloni
save spremi
screen zaslon
search pretraži
select odaberi
structure struktura
tab kartica
template predložak
view pregled, ekran za pregled, prikaz
workflow tijek procesa
write zapiši
----------------------------------------------

Do you really want... Želite li doista...
Last modified by: Zadnja izmjena od strane:

POSLOVNI IZRAZI:

English Croatian
------- --------
additional info dodatne informacije
allocation requests (HR dio) zahtjev za dodjelom
amount currency devizni iznos
code šifra
credit note odobrenje
customer refund povrat kupcu
delivery order otpremnica
destination odredište, odredišna
general information opće informacije
incoming shipment primka
internal move međuskladišnica
invoice račun
journal dnevnik
journal entry / account move temeljnica
leave request (HR dio) zahtjev za odsustvom
lines stavke
location lokacija
lot lot
procurement nabava
maturity date datum dopsijeća
product artikl
purchase order nalog za nabavu
picking list skladišnica
quotation ponuda
reference veza
reporting izvještavanje
sale order prodajni nalog
scheduler planer
shipping type tip robnog prometa
source polazno, polazna
traceability sljedivost
timesheet evidencija rada
warehouse skladište

Više izraza ovisi o kontekstu (da li se radi o glagolu, imenici ili pridjevu) - izabrati najpogodniji

Izrazi za standardizaciju su trenutno WIP!

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Marko Carevic
Created on:
2011-02-24
Languages:
Croatian, English
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.