ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ

ਇਹ ਟੀਮ ਉਬੰਤੂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(Team for all Punjabi/Panjabi translators of Ubuntu)

https://www.punlinux.org/

Matrix: https://matrix.to/#/#punlinux:matrix.org

Telegram: https://t.me/Punjabi_Panjabi_Software

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
A S Alam
Created on:
2005-06-15
Languages:
English (United Kingdom), Punjabi
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

This team does not use Launchpad to host a mailing list.

Subteam of

“Ubuntu Panjabi Translators (ਪੰਜਾਬੀ)” is a member of these teams: