என்ன தவம் செய்தேன் தமிழனாய்ப் பிறப்பதற்கு.
பெற்றோர் இட்ட பெயர் அருண்..
நண்பர்கள் எனக்கிட்ட பெயர் ஆளுங்க.. அதுவே, என் புனைப்பெயரும் ஆனது!

User information

Launchpad Id:
arunpalaniappan-mek
Email:
Log in for email information.

Member since:
2009-10-23
Icon of Indian Local Community Icon of Launchpad Translators Icon of Ubuntu Local Community Teams
Signed Ubuntu Code of Conduct:
Yes
Languages:
Tamil
OpenPGP keys:
5107CF00DBBFB176700260488E58F8AB6B9C1927
Time zone:
Asia/Kolkata (UTC+0530)
Karma:
0 Karma help

All memberships Latest memberships

Joined
Joined
Joined