உபுண்டு இயங்கு தளத்தில் தமிழ் உள்ளிடும் போது நேரும் பிழைகளை சுட்டி திருத்துதற்கான மென் பொருள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான குழுவாகும் இது.

Team details

Email:
Log in for email information.
Owner:
Selvam
Created on:
2008-12-28
Languages:
English
Membership policy:
Moderated Team

Mailing list

mail tamilspellchecker@lists.launchpad.net
Policy: You must be a team member to subscribe to the team mailing list.
email View public archive
team View subscribers

Subteam of

“தமிழ் எழுத்துப் பிழைத் திருத்தி” is a member of these teams: